“มิสแกรนด์” ยื่นไฟลิ่งขายหุ้นเพิ่มทุน ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

“มิสแกรนด์” ยื่นไฟลิ่งขายหุ้นเพิ่มทุน ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

0

“มิสแกรนด์” ยื่นไฟลิ่งขายหุ้นเพิ่มทุน ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
       บมจ.มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MGI) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 60 ล้านหุ้น คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 28.57 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังขาย IPO และจะเข้าจดทะเบียนในหมวดธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยมีบริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

อ่านต่อ:แซ่บแหวกลมหนาว “หนูดี อรปรียา” รอง 3 มิสแกรนด์ไทย

มิสแกรนด์ไทยแลนด์

มิสแกรนด์ไทยแลนด์​​​​​​

       บริษัทมีวัตถุประสงค์นำเงินจากการระดมทุนไปใช้ซื้ออาคารและปรับปรุงเพื่อเป็นอาคารสำนักงานใหม่ราว 180 ล้านบาท โดยบริษัทมีแผนขยายธุรกิจการขายสินค้าและบริการ , ลงทุนพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า และผลิตรายการ เพื่อเพิ่มความสามารถในการสร้างรายได้ในทุกช่องทาง 50 ล้านบาท, ลงทุนพัฒนาขีดความสามารถของระบบสารสนเทศ (IT) 20 ล้านบาทส่วนที่เหลือจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

       MGI ดำเนินธุรกิจจัดการประกวดนางงามมิสแกรนด์ เพื่อเสริมสร้างชื่อเสียงให้บริษัทเป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้บริษัทต่อยอดในการดำเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ โดยธุรกิจของบริษัทแบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ

       1. ธุรกิจพาณิชย์ (Commerce) จำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคทั้งที่อยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท ได้แก่ Miss Grand MGI และ NangNgam รวมถึงสินค้าอื่น ๆ โดยสินค้าอุปโภค ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าและผิวกาย กลุ่มของใช้ส่วนบุคคล กลุ่มน้ำหอม กลุ่มเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ ในขณะที่สินค้าบริโภค ได้แก่ กลุ่มอาหารและอาหารเสริม

       2. ธุรกิจประกวดนางงามมิสแกรนด์ (Pageant) ซึ่งบริษัทจะส่งนางงามที่ได้ตำแหน่งมิสแกรนด์ ไทยแลนด์ เป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดเวทีระดับนานาชาติ คือ มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล รวมถึงส่งนางงามอันดับรองลงมาไปประกวดนางงามระดับนานาชาติ อาทิ Miss Intercontinental, Miss Tourism International หรือเวทีอื่น

มิสแกรนด์ไทยแลนด์

มิสแกรนด์ไทยแลนด์

       3. ธุรกิจสื่อและบันเทิง (Media and X-Periences) ธุรกิจสื่อ (Media) : เป็นธุรกิจซื้อเวลาออกอากาศ (Airtime) รายการที่มีชื่อเสียง ได้แก่ รายการทูเดย์โชว์ ครัวคุณต๋อย เพชรรามา เป็นต้น ไปขายให้กับกลุ่มลูกค้าที่มีความสนใจจะโฆษณาสินค้า ส่วนธุรกิจบันเทิง (X-Periences) : เป็นธุรกิจจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ให้กลุ่มลูกค้าได้มีส่วนร่วมกับนางงามและศิลปินของบริษัท ตัวอย่างเช่น การจัดคอนเสิร์ตอิงฟ้ามหาชน, MGT x ระเบียบวาทศิลป์, Meet & Greet เป็นต้น

       4. ธุรกิจบริหารจัดการศิลปิน (Artist) สืบเนื่องจากการประกวดนางงามมิสแกรนด์ ไทยแลนด์ และมิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล โดยบริษัทจะทำสัญญากับผู้ชนะการประกวดให้เป็นศิลปินในสังกัดเพื่อทำงานต่างๆ ได้แก่ งานรีวิวสินค้า พิธีกร โชว์ตัว เดินแบบ แสดงภาพยนตร์ เป็นต้น นอกจากนั้นงเปิดรับศิลปินที่ไม่ได้มาจากการประกวดแต่มีความสามารถเข้ามาเป็นศิลปินของบริษัทอีกด้วย ศิลปินของบริษัท ตัวอย่างเช่น นางสาวอิงฟ้า วราหะ, นางสาวชาล็อต ออสติน, Miss Isabella Menin

มิสแกรนด์ไทยแลนด์

มิสแกรนด์ไทยแลนด์​​​​​​

          ณ วันที่ 30 ก.ย.65 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 210 ล้านบาท เป็นทุนเรียกชำระแล้ว 150 ล้านบาท โครงสร้างผู้ถือหุ้นมี นายณวัฒน์ อิสรไกรศีล ถือหุ้น 60% หลัง IPO จะลดเหลือ 42.86% และ นายรัชพล จันทรทิม 40% จะลดเหลือ 28.57%

       ผลประกอบการช่วงปี 62-64 บริษัทมีรายได้รวม 132.40 ล้านบาท 338.76 ล้านบาท และ 334.93 ล้านบาท ตามลำดับ ขณะที่กำไรสุทธิ 10.79 ล้านบาท 44.81 ล้านบาท และ 29.01 ล้านบาท ตามลำดับ ขณะที่งวด 9 เดือนแรกของปี 65 มีรายได้ 221.77 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 36.59 ล้านบาท

       ล่าสุดบริษัทมีสินทรัพย์รวม 169.36 ล้านบาท หนี้สินรวม 76.21 ล้านบาท และ ส่วนผู้ถือหุ้น 93.15 ล้านบาท

       บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Gallery ที่เกี่ยวข้อง

Comments